01 มีนาคม, 2554

สรุปรวมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3
1. ได้เรียนรู้ระบบต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย
2. ได้รับความรู้ในเรื่องของ Hardware และ Software ของกระทรวงมหาดไทย
3. ได้พัฒนาการทางความรู้ และความสามารถ ทางด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
การนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
- สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทั้งกระบวนการคิด การตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข

28 กุมภาพันธ์, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่18(วันที่ 28 ก.พ. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 5 เครื่อง
ฺ2. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 1 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. หา Driver บางตัวไม่เจอ
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. หา Download ตามเว็บไซต์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

25 กุมภาพันธ์, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่17(ระหว่างวันที่ 21- 25 ก.พ. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ขนย้ายและติดตั้ง Notebook จำนวน 60 เครื่อง ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. ตรวจเช็ค/แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 15 เครื่อง
3. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 ฝ่าย
4. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
5. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 5 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
3. Driver บางตัวหาไม่เจอ
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
3. Download ตามเว็บไซต์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

19 กุมภาพันธ์, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่16(ระหว่างวันที่ 14- 17 ก.พ. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 15 เครื่อง
ฺ2. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย
3. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 5 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
3. หา Driver บางตัวไม่เจอ
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
3. หา Download ตามเว็บไซต์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

12 กุมภาพันธ์, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่15(ระหว่างวันที่ 7 - 11 ก.พ. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 10 เครื่อง
ฺ2. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 ฝ่าย
3. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 6 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
3. หา Driver บางตัวไม่เจอ
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
3. หา Download ตามเว็บไซต์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

06 กุมภาพันธ์, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่14(ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 20 เครื่อง
ฺ2. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย
3. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 5 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
3. หา Driver บางตัวไม่เจอ
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
3. หา Download ตามเว็บไซต์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

30 มกราคม, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่13(ระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ขนย้ายและติดตั้ง Notebook จำนวน 50 เครื่อง ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. เดินสาย LAN จำนวน 2 เส้น และเก็บสายให้เรียบร้อย
3. ตรวจเช็ค/แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 15 เครื่อง
4. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 ฝ่าย
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

23 มกราคม, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่12(ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ขนย้ายและติดตั้ง Notebook จำนวน 30 เครื่อง ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. เดินสาย LAN จำนวน 10 เส้น และเก็บสายให้เรียบร้อย
3. ตรวจเช็ค/แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 20 เครื่อง
4. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

16 มกราคม, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่11 (ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 20 เครื่อง
ฺ2. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

08 มกราคม, 2554

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่10 (ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 2554)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 15 เครื่อง
ฺ2. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 ฝ่าย
3. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 2 เครื่อง
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

30 ธันวาคม, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่9 (ระหว่างวันที่ 27-29 ธ.ค. 2553)

งานปฏิบัติ
1. ขนย้ายและติดตั้ง Notebook จำนวน 60 เครื่อง ติดตั้งไฟล์งานที่ใช้ในการประชุม และให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. ตรวจเช็ค/แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่องให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. Notebook บางเครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. ไม่ทราบค่า IP วง Lan ของแต่ละที่
วิธีการแก้ปัญหา
1. เปลี่ยนเครื่องใหม่
2. ถามผู้รู้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

26 ธันวาคม, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่8 (ระหว่างวันที่ 20-24 ธ.ค. 2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ขนย้ายและติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
2. เดินสาย LAN จำนวน 3 เส้น และเก็บสายให้เรียบร้อย
3. ตรวจเช็ค/แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 20 เครื่อง
4. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงนามถวายพระพร และแจกแผ่นซีดี 7 ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่องจากบุคคลากรน้อย ทำให้ใช้เวลานานในการขนย้าย
2. ไม่ทราบค่า IP วง LAN ของแต่ละที่
วิธีการแก้ปัญหา่
1. นำรถขนของมาช่วยในการเคลื่อนย้าย
2. สังเกตเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ หรือถามผู้รู้
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

18 ธันวาคม, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่7 (ระหว่างวันที่ 13-17 ธ.ค. 2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ฺBackup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมที่จำเป็น จำนวน 5 เครื่อง
2. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 10 เครื่อง
3. เดินสาย LAN ภายในห้องจำนวน 2 เส้น
4. ตรวจเช็ค/แก้ไข โปรแกรมที่ใช้งานไม่ได้ตามฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 5 ฝ่าย
ปัญหาและอุปสรรค
1. จำค่าวง IP Address ของแต่ละที่ไม่ได้
2. บางโปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตุจากเครื่องข้าง ๆ หรือถามผู้รู้
2. ลบโปรแกรมเก่าออกก่อน แล้วทำการติดตั้งโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

12 ธันวาคม, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่6 (ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. เดินสาย LAN ภายในห้องรองปลัดกระทรวง จำนวน 2 เส้น
2. ตรวจเช็ค/แก้ไข คอมพิวเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ จำนวน 5 เครื่อง
3. Backup ข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง Format แล้ว ลง Windows ใหม่ พร้อมติดตั้งโปรแกรมเสริม และสามารถพิมพ์งานผ่านระบบได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. พื้นที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากมีของวางขวางทางอยู่ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินสาย LAN
2. ไม่ทราบวง IP ของแต่ละที่
3. ไม่มี Driver ของคอมพิวเตอร์
วิธีการแก้ปัญหา่
1. ขนย้ายของออกไปก่อน เมื่อเิดินสาย LAN เสร็จแล้ว จึงย้ายกลับมาเหมือนเดิม
2. สังเกตจากเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ หรือถามผู้รู้ว่าต้องงทำอย่างไร
3. หาโหลดเอาใน Internet
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

06 ธันวาคม, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่5 (ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค/แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่องให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ และสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบได้
2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่องพร้อมทั้งเดินสาย LAN ภายในห้อง จำนวน 2 เส้น
3. ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
ปัญหาแลอุปสรรค
1. ไม่ทราบค่าวง LAN ในระบบของแต่ละที่
2. ที่วางคอมพิวเตอร์กับปลั๊กไฟอยู่ห่างกัน ทำให้เสียบสายไมได้
วิธีการแก้ปัญหา
1. สังเกตเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ หรือถามผู้รู้
2. นำปลั๊กพ่วงมาเชื่อมต่อกัน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้กระบวนการ วิธีแก้ปัญหาของคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software

27 พฤศจิกายน, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่4 (ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.2553)

านที่ปฏิบัติ
1. ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของกระทรวงมหาดไทย และทำการทดสอบโปรแกรม
2. เรียนรู้เรื่องระบบ Network จากหัวหน้างาน
3. ฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคในห้องประชุม 3 คอยดูแลในเรื่องของการนำเสนองาน, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ, ระบบเสียง และควบคุมการอัดเสียงในที่ประชุม
4. อำนวยความสะดวกในการประชุมใหญ่ของกระทรวงในห้องประชุม 1 โดยการติดตั้ง Notebook จำนวน 65 เครื่อง และให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้
5. ตรวจเช็ค/แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์จำนวน 7 เครื่องให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. การติดตั้งโปรแกรมนั้นไม่เคยใช้มาก่อน และค่อนข้างจะซับซ้อน จึงทำให้ใช้เวลานานกว่าปกติ
2. ในการเรียนรู้เรื่องระบบ Network บางอย่างที่หัวหน้างานสอนจำไม่ได้
3. เรื่องระบบเสียงในห้องประชุม 3 เกิดปัญหาขัดข้องบางช่วง
4. Notebook ที่ใช้ในห้องประชุม 1 บางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ตามต้องการ
5. ไม่ทราบค่า IP ของเครื่อง และวง Lan ของแต่ละเครื่อง
วิธีการแก้ปัญหา
1. พยายามอ่านตามคู่มือแล้วทำตามก่อน ถ้าไม่ได้ก็ถามผู้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร
2. ทำความเข้าใจแล้วจดบันทึก ทบทวนอยู่เสมอ
3. พยายามใช้ อุปกรณ์ตัวที่เกิดปัญหาให้น้อยที่สุด
4. เปลี่ยน Notebook เครื่องใหม่แล้วตรวจสอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามต้องการ
5. สังเกตจาก เครื่องใกล้ๆ กันที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ หรือถามผู้รู้ ว่าต้องใช้ IP อะไร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เรื่องโปรแกรมฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกระทรวงมหาดไทย
2. ได้รับความรู้เรื่องระบบ Network

21 พฤศจิกายน, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่3 (ระหว่างวันที่ 15-19 พ.ย.2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจเช็ค เพิ่ม/แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล User ในระบบ ATM NETWORK ทั่วประเทศ
2. ตรวเช็ค IP Address อุปกรณ์ในระบบ ATM NET WORK ทั่วประเทศ
3. ได้เรียนรู้จากบริษัทที่เข้ามาแนะนำโปรแกรมที่ใช้เกี่ยวกับระบบ GIS
4. จัดสถานที่ที่ใช้ในการเลือกตั้ง (สอ.มท.) รวมทั้งจัดหาคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ มาเชื่อมต่อกันผ่่านระบบเครือข่าย
5. เดินสายโทรศัพท์ ภายในห้องชั้น 2 ให้ตรงเลขหมายของเครื่องโทรศัพท์ที่กำหนดไว้
ปัญหาและอุปสรรค
1. บางหน่วยงานที่เชื่อต่อกับระบบ ATM NETWORK มี User เกินมา หรือไม่ก็มี User ขาดไป ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
2. อุปกรณ์บางตัวไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
3. ยังไม่ชำนาญเรื่องการเข้าสายโทรศัพท์ วิธีการเดิืนสายโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ
วิธีการแก้ปัญหา
1. ถามผู้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร เมื่อมี User เกินมา หรือ ขาดไป ไม่ครบตามกำหนด
2. ถามผู้รู้ว่าเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
3. ถามผู้รู้เรื่องการเข้าสายโทรศัพท์ และวิธีการเดินสายให้เป็นระเบียบ ว่าควรทำอย่างไร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เรื่องการเพิ่ม/แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล User ในระบบ ATM NETWORK เพิ่มมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้เรื่องการเดินสายโทรศัพท์ เพิ่มขึ้น

12 พฤศจิกายน, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่2 (ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ได้ทราบถึงวิธีการเข้าหัวสาย Lan วิธีการเดินสาย Lan
2. ตรวจเช็ค แก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Networkได้ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
3. ตรวจเช็ค แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้สามารถใช้การได้โดยทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน Format แล้วลง Windows และโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่จำเป็นใหม่
4. ตรวจสอบ แก้ไขเครื่องพิมพ์ให้สามารถใช้งานได้ในระบ Network
ปัญหาและอุปสรรค
1. ยังไม่ค่อยชำนาญการเข้าหัวสาย Lan และวิธีการเดินสาย Lan ให้เรียร้อยเท่าที่ควร
2.จำค่่า IP Address ไม่ได้ ทำให้ช้าต่อการทำงาน
3. หาสาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน
วิธีการแก้ปัญหา
1. หมั่นฝึกฝนวิธีการเข้าหัวสา Lan วิธีการเดินสาย Lan ให้ใช้งานได้ และเป็นระเบียบ
2. ถามผู้รู้ จดบันทึกไว้ และหมั่นทำบ่อยๆ ให้ชำนาญ
3. ถามผู้รู้ว่าเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหัว Lan และวิธีการเดินสาย Lan เพิ่มมากขึ้น

05 พฤศจิกายน, 2553

สรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัปดาห์ที่1 (ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย.2553)

งานที่ปฏิบัติ
1. ได้เรียนรู้เรื่อง ATM NETWORK ซึ่งเป็นระบบของกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ควบคุมระบบราชการของกระทรวงทั้งหมด ทราบถึงโครงสร้าง ขั้นตอนกระบวนการ ในการทำงาน
2. ได้เรียนรู้เรื่อง NETWORK MANAGEMENT ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการกับระบบ NETWORK ทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทย
3. ได้เรียนรู้ในส่วนของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ทราบว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างมีหลักการใช้งาน และทำงานอย่างไร
4. ได้เรียนรู้เรื่องการ set ค่า IP address ของเครื่องลูกข่ายในระบบ ATM NETWORK
ปัญหาและอุปสรรค
1. เรื่อการปรับตัวเพราะเนื่องจากเป็นวันแรกของการฝึกประสบการณ์
2. ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบ ATM NETWORK เท่าที่ควรเพราะเป็นระบบที่เพิ่งจะเรียนรู้
3. ในการ set ค่า IP Address ของอุปกรณ์ในระบบ ATM ยังไม่ชำนาญเท่าที่ควร
วิธีการแก้ปัญหา
1. พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
2. พยามยามศึกษา ถามผู้รู้ ค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อที่จะทำให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
3. หมั่นฝึกฝน ฝึกทำให้ชำนาญ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เรื่อง ATM NETWORK เพิ่มขึ้น
2. ได้รับความรู้เรื่อง NETWORK MANAGEMENT เพิ่มขึ้น
3. ได้รับความรู้เรื่องอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้น



ระบบเครือข่าย ATM NETWORK




DIAGRAM ATM NETWORK

20 สิงหาคม, 2553

วิธีทำBLOG

ขั้นตอนการทำ

1. สร้าง บัญชี Gmail กำหนดให้ใช้ E- Mail เป็น MUรหัสนักศึกษา



2. ไปที่ http://www.blogspot.com/ แล้วกดสร้าง BLOG





3. กรอกรายละเอียดในการสมัคร BLOG กำหนดให้ชื่อที่แสดง เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่



4. เมื่อสมัคร BLOG เสร็จ สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลง Template โดยการเข้าไปที่ การออกแบบ




5. เลือก เครื่องมือออกแบบแม่แบบ




6. เลือก Template ปรับแต่งตามต้องการ เสร็จแล้วกดที่ ใช้กับ บล็อก



7. ไปที่ บทความใหม่ เพิ่มทำการเพิ่มบทความ